Upplåtelse av bostadsrätt i andra hand

Riktlinjer kring upplåtelse av bostadsrätt i andra hand – Ätten 4


2019-04-16

Huvudregeln i bostadsrättslagen är att en bostadsrättshavare inte får upplåta sin lägenhet i andra hand utan föreningens samtycke.

Styrelsen i Ätten 4 försöker att vara restriktiva med andrahandsupplåtelse då det bl.a. skapar merarbete och oordning för föreningen.

I stadgarna 10§ anges att:

En bostadsrättshavare får upplåta hela sin lägenhet i andra hand om styrelsen ger sitt samtycke. Bostadsrättshavare som önskar upplåta sin lägenhet i andra hand skall på sätt styrelsen bestämmer ansöka om samtycke till upplåtelsen.

Styrelsen i Ätten 4 utgår ifrån Fastighetsägarnas riktlinjer vad gäller upplåtelse av bostadsrätter i andra hand. Riktlinjerna går att finna på Fastighetsägarnas hemsida:

https://www.fastighetsagarna.se


Skäl för uthyrning

Godtagbara skäl för upplåtelse i andra hand kan vara:

  1. Ålder eller sjukdom – längre sjukhusvistelse
  2. Tillfälligt arbete eller studier på annan ort
  3. Längre utlandsvistelse
  4. Provsamboende
  5. Uthyrning till närstående

Tid

När godtagbara skäl för upplåtelse finns godkänner styrelsen i normalfall upplåtelse i max 6 månader i taget.

Önskas upplåtelse i andra hand utföras ytterligare efter det ska ny ansökan inlämnas till styrelsen 1 månad innan utgången av innevarande period.

Styrelsen strävar efter att som mest godkänna totalt 18 månader totalt.


Ansökan och avgift

Ansök genom att logga in på Nabo.se. Välj sedan Din lägenhet/lokal och Ansökan om andrahandsuthyrning.

Föreningen tar ut en avgift om 10 % av ett prisbasbelopp per år, för administration av andrahandsuthyrning.