Upplåtelse av bostadsrätt i andra hand

Riktlinjer kring upplåtelse av bostadsrätt i andra hand – Ätten 4


2019-04-16

Huvudregeln i bostadsrättslagen är att en bostadsrättshavare inte får upplåta sin lägenhet i andra hand utan föreningens samtycke.

Styrelsen i Ätten 4 försöker att vara restriktiva med andrahandsupplåtelse då det bl.a. skapar merarbete och oordning för föreningen.

I stadgarna 10 § anges att:

En bostadsrättshavare får upplåta hela sin lägenhet i andra hand om styrelsen ger sitt samtycke. Bostadsrättshavare som önskar upplåta sin lägenhet i andra hand skall på sätt styrelsen bestämmer ansöka om samtycke till upplåtelsen.

Styrelsen i Ätten 4 utgår ifrån Fastighetsägarnas riktlinjer vad gäller upplåtelse av bostadsrätter i andra hand. Riktlinjerna går att finna på Fastighetsägarnas hemsida:

https://www.fastighetsagarna.se


Skäl för uthyrning

Godtagbara skäl för upplåtelse i andra hand kan vara:

  1. Ålder eller sjukdom – längre sjukhusvistelse
  2. Tillfälligt arbete eller studier på annan ort
  3. Längre utlandsvistelse
  4. Provsamboende
  5. Uthyrning till närstående

Tid

När godtagbara skäl för upplåtelse finns godkänner styrelsen i normalfall upplåtelse i max 6 månader i taget.

Önskas upplåtelse i andra hand utföras ytterligare efter det ska ny ansökan inlämnas till styrelsen 1 månad innan utgången av innevarande period.

Styrelsen strävar efter att som mest godkänna totalt 18 månader totalt.


Ansökan och avgift

Ansök genom att logga in med bank-id på www.nabo.se. Välj sedan Din lägenhet/lokal och Ansökan om andrahandsuthyrning.

Föreningen tar ut en avgift om 10 % av ett prisbasbelopp per år, för administration av andrahandsuthyrning.