Allmänna bestämmelser bostadsrättsförening

Utöver stadgarna så gäller följande allmänna bestämmelser och ordningsregler:


ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR BOSTADSRÄTTSLÄGENHET


Allmänt

Styrelsen erinrar om att stadgarna för Bostadsrättsföreningen Ätten 4, som reglerar medlemskap och överlåtelse, insatser och avgifter, rättigheter och skyldigheter skall följas. Utöver

stadgarna gäller dessa allmänna bestämmelser och

ordningsregler.


Värme och vatten

Brf  Ätten  4 tillhandahåller värme och varmvatten, om ej annat avtalats med undantag av den tid, då nödvändig översyn eller reparation av värmesystemet, och därtill hörande ledningar verkställs. Arbetet skall dock ske utan onödig tidspillan.


Lägenhetens skick

Bostadsrättshavare äger ej rätt att erhålla nedsättning av avgiften för den tid varunder Brf Ätten 4 låter verkställa arbete för att sätta lägenheten i avtalat skick eller för sedvanligt underhåll av lägenheten eller fastigheten i övrigt eller vid utrotande av ohyra. Arbetet skall dock ske utan onödig tidspillan.


Parkering och biltrafik

Parkering får endast ske på för ändamålet särskilt iordningställda parkeringsplatser för vilka särskild avgift utgår. Otillåten biltrafik och parkering på gårdar får ej ske.


Övrigt

Bostadsrättshavare erinras om hyreslagens krav om att vid lägenhetens användande iaktta allt som fodras för att bevara sundhet, ordning och skick inom fastigheten. Bostadsrättshavare förbinder sig därvid att noga följa för fastigheten och dess

uteområden gällande ordningsregler.


ORDNINGSREGLER FÖR DIG SOM ÄR BOSTADSRÄTTSHAVARE HOS BRF ÄTTEN  4

För allas trevnad har Brf Ätten 4 några ordningsregler som du måste känna till och följa när du bor i föreningens hus.

Naturligtvis är du också skyldig att följa hyreslagens allmänna regler om att man ska vara ordningsam och vårda sin lägenhet med största omsorg.


Hänsyn till grannar

Du måste visa hänsyn till dina grannar. Som bostadsrättshavare hos Brf Ätten 4 är du skyldig att se till att varken du själv eller andra i din lägenhet gör något som kan uppfattas som störande av dina grannar. Denna regel gäller både för aktiviteter inne i din lägenhet, i trapphus och andra allmänna utrymmen samt gårdar och vägar. En bostadsrättshavare får inte, annat än i undantagsfall förorsaka ljud som tränger ut ur lägenheten.

Regeln gäller naturligtvis främst kvällar och nätter, men också tidigt på morgnar och dagtid. Man skall tex undvika störande hushållsarbete och badkarstappning under sena kvällar och tidiga morgnar.


Spika och borra

Oundvikliga störningar, tex. spikning och borrning i väggar, skall ej påbörjas före klockan 08,00 och ska slutföras innan klockan 20,00 på kvällen.


Fest

Fester, som grannarna kan uppfatta som störande, får endast förekomma i undantagsfall. Vid sådana tillfällen bör du berätta i förväg för dina grannar att du tänker ha fest. Under festen måste du se till att inte grannar störs i onödan. Spela musik på låg ljudnivå.


Antenner, skyltar, balkongskydd m m

Vill du sätta upp utomhusantenn, skyltar och markiser måste du skaffa ett skriftligt tillstånd från Brf Ätten 4 och installationen av dessa måste utföras av en behörig fackman på ett sådant sätt att installationen inte skadar fastigheten eller orsakar personskada. Du är ansvarig för de skador som kan inträffa om du har satt upp en utomhusantenn, skylt eller markis. Blomlådor får ej sitta på utsidan av balkongräcket.


Uteplatser

Uteplatser får ej anläggas utan skriftligt tillstånd av styrelsen.


Installationer

Ingrepp i din lägenhets ledningar för vatten, avlopp och el får endast göras av personer med särskild behörighet (annars gäller inte dina försäkringar och du kan bli skadeståndsskyldig).


Anmälan av skada

Ser du brister eller det inträffar skador i din bostadsrättslägenhet eller andra utrymmen du hyr, är du skyldig att genast anmäla detta till Brf Ätten 4.

Detsamma gäller naturligtvis om du upptäcker att det finns ohyra i lägenheten.


Husdjur

Om du har katt, hund eller annat husdjur måste du se till att det inte skadar eller förorenar utrymmen i och runt fastigheten.

Husdjuren får heller inte störa dina grannar, tex. springa lösa i trappuppgångar, på gårdsplaner eller i planteringar. Det är särskilt viktigt att djuren hålls borta från barnens lekplatser.


Fågelmatning

Du får inte lägga ut mat till fåglar i eller i närheten av huset där du bor.


Uppställning av cyklar m m/brandfarligt material

Det är förbjudet att ställa cyklar, mopeder, barnvagnar och dylikt i husets entréer, trappor, loftgångar eller andra gemensamma utrymmen. Med hänsyn till bl.a. risken för anlagda bränder är det förbjudet att lämna papper tidningar och annat brandfarligt material i ovanstående utrymmen.


Miljöstugor

För användning av miljöstugan gäller följande

  • Källsortering ska ske på anvisade platser
  • Det är absolut förbjudet att lämna avfall utanför avsedda kärl eller utanför miljöstugan
  • För skrymmande grovsopor skall bortforsling ske på egen bekostnad till kommunal återvinningsstation

De allmänna bestämmelserna kan även laddas ner här: